Završni rad

Uslov:

Da bi se moglo pristupiti izradi završnog rada mora biti prihvaćen predlog o imenovanju mentora i odobren predlog teme i obima rada od strane Veća katedre .

Ciljevi završnog rada:

Realizacija celovitog umetničkog projekta samostalnim radom studenta uz nadležnog mentora. Visok nivo primene istraživačkih postupaka u umetničkom radu i izražavanju. Osposobljenost za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja.

Očekivani ishodi:

Realizovani umetnički projekat, sposobnost pisane elaboracija koja se suštinski odnosi prema umetničkom projektu. Adekvatna i viskokvalitetna prezentacija umetničkog projekta kroz izložbu ili na neki drugi primereni način. Sposobnost usmene elaboracije umetničkog projekta i odgovaranje na postavljena pitanja.

Opšti sadržaji:

  • Izbor teme iz odabrane uže stručne umetničke oblasti. Etapno razvijanje istraživačkog procesa uz konsultacije.
  • Konsultacije u vezi teme i materijala u kome se rad izvodi.
  • Izrada pripremnog materijala i prećenje projekta po etapama, tekstualni rezime istraživanja.
  • Korišćenje literature i realizovanje tekstualnog dela diplomskog rada.
  • Završni rad predstavlja istraživački rad studenta koji ga samostalno realizuje uz nadležnog mentora.

Diplomski rad  se sastoji iz dva dela: umetničkog projekta i pisane-ilustrovane dokumentacije.

  • Umetnički projekat podrazumeva realizovani opus iz odabrane uže stručne umetničke oblasti u adekvatno izabranim tehnikama.
  • Pisani deo treba da sadrži opis toka umetničkog istraživanja i elaboraciju umetničkog projekta sa zaključkom uz iscrpnu foto dokumentaciju, sa posebnim blokom reprodukcija svih radova koji čine samostalni umetnički projekat prikazan na završnoj izložbi.

U formalnom smislu pisani deo rada sadrži:

  • Naziv rada, naziv studijskog programa, ime mentora, ime   kandidata, broj indeksa, mesto i godinu.
  • Sadržaj teksta čine: predgovor, uvod, glavni tekst, apendiks, literatura u integralnoj verziji, reprodukcije koje prikazuju sve radove pojedinačno na po jednoj strani sa navedenim podacima (naziv rada, godina, dimenzije, tehnika)  i biografiju kandidata.

Metode izvođenja:

U zavisnosti od predloga teme istraživanja u konsultacijama sa mentorom biraju se adekvatne metode i postupci za realizaciju završnog rada koje mogu biti realizovani kao izložba u odabranim izlagačkim prostorima ili neki drugi vid prezentacije.

Ocena  (maksimalni broj poena 100)

Ocena završnog rada se dodeljuje na završnom ispitu od strane tročlane komisije. Članovi komisije  pregledaju svako za sebe  izložbu i  pisani deo rada i daju nezavisno jedan od drugog odgovarajući broj poena (mentor do 30 poena, ostala dva člana do 20 poena, što čini mogućih 70 poena pre usmene odbrane). Na usmenoj prezentaciji članovi komisije vrednuju sposobnost kandidata da usmeno objasni tok i realizaciju projekta kao i da odgovori na postavljena pitanja članova komisije. Svaki član komisije pojedinačno može da dodeli po 10 poena što za ovaj deo ispita ukupno iznosi 30 poena. Nakon usmene prezentacije komisija sabira prethodno osvojene poene sa poenima na usmenoj odbrani rada što u zbiru može da iznosi maksimalnih 100 poena. Vodeći računa o pojedinačno vrednovanom umetničkom projektu i pisanom delu rada, komisija konstatuje u zaključku zajedničko  vrednovanje: i numerički i opisno.