Informator za upis na master studije

ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРИМЕЊЕНЕ  УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ОПШТИ  УСЛОВИ

Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова што одговара периоду од једне школске године или два семестра студирања, што је утврђено студијским програмом.

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које положи пријемни испит.

Пријемни испит могу полагати лица која су завршила следеће одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом, остваривиши најмање 240 ЕСПБ, како следи по модулима:

Модул Дизајн ентеријера: завршене основне академске студије из области примењених уметности и дизајна, архитектуре или ликовних уметности.

Модул Графички дизајн: завршене основне академске студије Академије уметности и уметничких факултета, или неки сродан студијски програм који је кандидат похађао.

Модул Илустрација: завршене основне академске студије Академије уметности и уметничких факултета, или неки сродан студијски програм који је кандидат похађао.

Кандидати предају  Служби за студентска питања следећа документа:

 • пријава (добија се на портирници Академије уметности)
 • диплому или уверење о завршеном претходном нивоу студија и остварених најмање 240 ЕСПБ бодова (фотокопија – не мора бити оверена)
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству

Додатна документација за стране држављане која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 • решење о извршеном признавању стране високошколске дипломе о завршеним основним академским студијама
 • доказ о здравственом осигурању
 • доказ о познавању српског језика

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРИМЕЊЕНЕ  УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН:

 

Модул  Дизајн ентеријера

Модул  Графички дизајн

Модул  Илустрација

 

 1. Вредновање постигнутог успеха основних студија

      Успех кандидата на завршеним одговарајућим основним академским студијама у четворогодишњем трајању вреднује се на следећи начин:

  Просечна оцена Број  бодова

 

1. 10,00 20
2. 9,99 –  9,50 18
3. 9,49 –  9,00 16
4. 8,99 – 8,50 14
5. 8,49 –  8,00 12
6. 7,99- 7,50 10
7. 7,49- 7,00 8
8. 6,99- 6,50 6
9. 6,49- 6,00 4

 

 1. 2. Вредновање успеха постигнутог на пријемном испиту
 • Пријемном испиту приступају кандидати са завршеним одговарајућим образовањем – основне академске студије и остварених најмање 240 ЕСПБ.
 • Пријемни испити се полажу у септембарском конкурсном року.
 • Пријемни испит представља јединствену целину.
 • Кандидат је дужан да седам дана пре изласка на пријемни испит достави комисији на увид:
 • Портфолио (радови уже струке – презентација рада, пројекти, фото, видео, цд…), са назнаком модула за коју конкурише (Дизајн ентеријера, Графички дизајн и Илустрација);
 • Биографске податке и податке о излагачкој активности
 • Предлог теме мастер рада (са назнаком ментора)
 • Пријемни испит се реализује са кандидатима који су испунили претходне услове.
 • Испитну Комисију чине најмање три наставника из области за коју кандидат конкурише.
 • Испит се одвија у форми интервјуа са кандидатом, где је кандидат дужан да пред комисијом презентује досадашњи рад, образложи предлог теме и одговори на питања комисије.
 • Пријемни испит се вреднује до 80 бодова.
 • Укупан број бодова које кандидат остварује на пријемном испиту изражава се као просечан број бодова којим су кандидата оценили сви чланови комисије појединачно.
 • Кандидат који на пријемном испиту не оствари укупно више од 50 бодова није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

 

ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ  ЗА  УПИС  НА  МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКУ  2016/17. годину – ПРИМЕЊЕНЕ  УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН

На  пријемни  испит  потребно је донети  следеће:

ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА Портфолио (радови из струке: пројекти, 3д визуализације, презентације, фотографије изведених ентеријера и објеката и слично)

Предлог теме истраживања са образложењем

Предлог  ментора (име и презиме)

Биографија

Интервју

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН Портфолио (радови из струке)

Предлог теме истраживања са образложењем

Предлог  ментора (име и презиме)

Биографија

Интервју

ИЛУСТРАЦИЈА Портфолио (радови из струке)

Предлог теме истраживања са образложењем

Предлог  ментора (име и презиме)

Биографија

Интервју

ДАТУМИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДРЖАВАЊЕ  ПРИЈЕМНИХ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРИМЕЊЕНЕ  УМЕТНОСТИ  И ДИЗАЈН БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ

Напоменe:

 1. Кандидати су обавезни   да   прикажу   личну   карту   ради  идентификације за време полагања испита.
 2. Уношење мобилних телефона и помоћних уређаја у просторије где се полаже испит, најстрожије је забрањено.
 3. Кандидати који не положе пријемни испит дужни су да подигну своја документа у року од 5 дана по објављивању резултата конкурса.

Фотокопије докумената се не враћају.

Posted in Prijemni ispit i upis.